تسلا پرداز

تعهد به جامعه و محیط زیست در جایگاه یک مجموعۀ پیشرو

مسئولیت‌های اجتماعی

تعهد به جامعه و محیط زیست مفهومی چندوجهی دارد. ما در جایگاه یک مجموعۀ پیشرو همواره در توسعۀ کسب و کار به مسئولیت‌های اجتماعی ‌مان توجه می نماییم. ارتقای سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE (Health, Security, Environment مورد تأکید همیشگی مدیران اجرایی ما بوده و اهمیت ویژه‌ای دارد. این امر ریشه در اهمیت حفظ سلامت منابع انسانی و حفاظت از محیط زیست دارد. مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR (Corporate Social Responsibility موضوع حساس و توجه‌ برانگیزی در سال‌های اخیر بوده است. سازمان‌های سرآمد به عنوان سازمان‌هایی پاسخگو، برای شفاف‌سازی عملکردشان در برابر ذینفعان خود و ایفای تعهداتشان در حوزۀ مسئولیت اجتماعی، ارزش‌های خویش را ابراز می‌دارند و اطمینان حاصل می‌کنند که این تعهدات در سراسر سازمان جاری شوند. در جهانِ پر رقابت امروز، تلاش برای خوش‌ نامی، افزایش بهره ‌وری و ارتقای کیفی و کمّی در گِرو توجه به نیازهای متنوع و متفاوتی است که گروه‌های مختلف مخاطبان و ذینفعان در فضای پیرامونی طرح می‌کنند. هرچند رضایت مشتریان و سهامداران می‌تواند در توسعۀ کسب و کار و رشد اقتصادی یک بنگاه، تاثیرات روشن و آشکاری داشته باشد اما افزایشِ رضایت عموم ذینفعان و نه فقط بخشی از آنها و ایفای مسئولیت‌های متنوع اجتماعی، رسالت و ماموریت اصلی ماست. به باور ما، مسئولیت ‌پذیری اجتماعی یک تعهد است:


تعهد در قبال حفظ محیط زیست
تعهد در قبال عدم تبعیض در امور استخدامی
تعهد در قبال توجه به تأمین نیازهای کارکنان
تعهد در قبال عدم ارایۀ محصولات زیان ‌آور
تعهد در قبال اختصاص منابع مالی در مسیر تامین رفاه عمومی مورد قبول اکثریت جامعه
تعهد در قبال نپرداختن به فعالیت‌های غیراخلاقی
تعهد در قبال اصول بنیادین انسانیت و پاسخگویی در قبال آنها