تسلا پرداز

پیشرو در خدمات کسب و کار

دوره های آموزشی کسب و کار

با پیچیده تر و رقابتی تر شدن محیط، هر سازمان برای بقا و پیشرفت ناگزیر به بررسی عملکرد خود و تلاش در جهت بهبود این عملکرد می باشد. به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و كیفیت فعالیت‌های کاری نظام ارزیابی ایجاد شده است. ارزيابي عملكرد در تسهيل اثربخشي سازماني يك وظيفه مهم برای مديريت منابع انساني تلقي مي‌شود. در سالهاي اخير به نقش آموزشهای کسب و کار توجه زيادي معطوف شده است. رسيدن به اهداف سازمان با استفاده بهينه از توانايي يك سازمان در استفاده از سرمايه معنوي (تجربه و دانش فردي نزد هر فرد) و دانش دسته جمعي به منظور دستيابي به اهداف خود از طريق فرايندي شامل توليد دانش، تسهيم دانش و استفاده از آن به كمك فناوري است.

کانون ارزیابی مدیران
مدیریت فرهنگ سازمانی
تجزیه و تحلیل شغل
مدیریت عملکرد کارکنان
مدیریت رفتار سازمانی
مدیریت منابع انسانی
مدیریت جذب اثربخش