تسلا پرداز

پیشرو در خدمات کسب و کار

مدیریت رفتار سازمانی

اين دوره با هدف آشناسازي کارکنان شرکت با مفاهيم, تئوري‌ها, رويکردها و مباني اساسي مربوط به حوزه احساسات به منظور تقويت دانش علمي - کاربردي آنها و همچنين افزايش قدرت تجزيه و تحليل و درک مسائل مربوط به این حوزه با توجه به پشتوانه‌هاي نظري در اين حوزه و با عنايت به موضوعات مطروحه در اين حوزه طراحي گرديده است.

مدت زمان دوره: 20 ساعت
مخاطبين دوره: کارکنان و مدیران
مدرس : عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران جناب آقای دکتر عباس نرگسیان (رزومه)

اهداف رفتاري:

انتظار مي‌رود که کارکنان با مسائل مختلف مربوط به حوزه مدیریت احساسات که ذيلاً به آنها اشاره مي‌گردد, آشنا گرديده و مهارتهاي لازم را در تحليل اين مسائل با توجه به ريشه‌يابي و ارائه راهکارهاي علمي و دانش کاربردي با عنايت به تئوري‌هاي مربوطه به دست آورند:
تاريخچه هوش هيجاني
ارتباطات منطق و احساس
كاربرد هاي هوش هيجاني
ارزيابي هوش هيجاني
مهارت هاي هوش هيجاني
استفاده از هوش هيجاني در محيط كار
استفاده از هوش هيجاني در خانه
مدیریت احساسات خود و دیگران
ناهماهنگی احساسی