تسلا پرداز

پیشرو در خدمات کسب و کار

تجزيه و تحليل شغل

اين دوره با هدف آشناسازي کارکنان شرکت با مفاهيم, تئوري‌ها, رويکردها و مباني اساسي مربوط به حوزه تجزيه و تحليل شغل به منظور تقويت دانش علمي - کاربردي آنها و همچنين افزايش قدرت تجزيه و تحليل و درک مسائل مربوط به اين حوزه با توجه به پشتوانه‌هاي نظري در اين حوزه و با عنايت به موضوعات مطروحه در اين حوزه طراحي گرديده است.

مدت زمان دوره: 16 ساعت
مخاطبين دوره: کارکنان و مدیران
مدرس : عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران جناب آقای دکتر عباس نرگسیان (رزومه)

اهداف رفتاري:

انتظار مي‌رود که کارکنان با مسائل مختلف مربوط به حوزه تجزيه و تحليل مشاغل که ذيلاً به آنها اشاره مي‌گردد, آشنا گرديده و مهارتهاي لازم را در تحليل اين مسائل با توجه به ريشه‌يابي و ارائه راهکارهاي علمي و دانش کاربردي با عنايت به تئوري‌هاي مربوطه به دست آورند:
هدف و كاربرد تجزيه و تحليل شغل
معرفي و تشريح انواع تكنيكهاي رايج در تجزيه و تحليل شغل
آشنايي با نحوه استفاده از بانك اطلاعات مشاغل O'NET
آموزش عملي چگونگي تدوين شرح و شرایط احراز شغل