تسلا پرداز

پیشرو در خدمات کسب و کار

کانون ارزیابی مدیران

كانون ارزيابی روشی براي ارزيابی كانديداها با استفاده از فنون استاندارد و تحت شرايطی كنترل شده است. اين فنون ، باعث می شوند تا فرايند انتخاب واقعی تر شوند. كانون ارزيابی، رويکرد ارزيابی جامعی است كه به كانديداها فرصت می دهد تا مهارت هاي خود را در شرايط متفاوت به نمايش بگذارند. البته هدف اصلی آن ، ارزيابی مهارت ها و توانايی هاي مديريتی است . گسترده ترين استفاده از كانون ارزيابی ، انتخاب مديران و سرپرستان است. در اين كانون ، كانديداها در شرايطی مشابه كه در شغل با آن مواجه می شوند ، قرار می گيرند و به اين ترتيب ارزيابی واقعی تري از مهارت هاي مديريتی افراد حاصل می شود . در كانون ارزيابی ، كانديداها طی تمرينات فردي و گروهی ، مصاحبه ها و شبيه سازي هاي مختلف ، ميزان توانايی و مهارت خود را براي تصدي پست هاي مديريتی و سرپرستی ، به معرض نمايش می گذارند.

مدت زمان دوره: 24 ساعت
مخاطبين دوره: کارکنان و مدیران
مدرس : عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران جناب آقای دکتر عباس نرگسیان (رزومه)

اهداف رفتاري:

کشف افراد فکور، مسئوليت پذير و مبتکر که از عهده تصميمات سريع و مهم بر مي آيند زیرا این افراد کميابند و رقابت حريصانه سازمانها براي شکار اين افراد همچنان گسترش داشته و خواهد داشت. همچنین جلوگیری از ترک کارشناسان با استعداد از سازمان که مؤيد کميابي استعدادها و بيانگر رقابت شديد سازمانها براي اين منابع سرشار است. انتظار مي‌رود که مدیران با مسائل مختلف مربوط به این حوزه که ذيلاً به آنها اشاره مي‌گردد آشنا شوند:
تصوير جامع و دقيقي از شرکت‌کننده به سازمان و فرد ارائه مي‌نمايد
معرفي نقاط قوت شرکت‌کننده، که مي‌تواند مبناي توسعه و رشد وي قرار گيرد
سازمان و فرد را نسبت به آموزش‌هاي مورد نياز شرکت‌کننده براي تقويت شايستگي‌هاي مورد نياز شغلي خود آگاه مي‌سازد
مسير حرفه‌اي و کار راهه شغلي شرکت‌کننده را به فرد و سازمان معرفي مي‌نمايد
سازمان و فرد را نسبت به ويژگي‌هاي شخصيتي شرکت‌کننده آگاه مي‌سازد

مهمترين ابزارهاي ارزيابي عبارتند از:

آزمون ذهني و فکري مثل تمرين تحليلي از گزارشات
مصاحبه مبتني بر شايستگي‌ها
تحليل موردي
ايفاي نقش و تعامل با ساير افراد
کار گروهي نظير جلسه هيأت مديره و يا تيم مديران
بازي هاي مديريتي
آزمون هاي روانشناختي

شايستگي های اصلي در کانون ارزيابي:

مهارت‌هاي ادراکي: خط و مشي بلند مدت و وسعت نظر، تفکر خلاق و استقبال از ايده‌هاي جديد و توان تجزيه و تحليل مناسب.
تصميم‌گيري: توانايي اتخاذ تصميم‌هاي مهم و ارزيابي خطرات و شناسايي و تحليل و حل مسائل و ارزيابي راهکارها ازابعاد مختلف.
کار تيمي: احترام و درک متقابل، توانايي کسب توافق و درک نگرش‌هاي ديگران و حضور فعال در گروه و هدايت و اداره مؤثر جلسات.
مديريت افراد: توانايي ايجاد انگيزش در کارکنان، توسعه قابليت‌هاي زيردستان و توانايي مشارکت دادن افراد در امور و تفويض اختيار به آنها.
مديريت عملکرد: رعايت نظم و اصول برنامه‌ريزي، تاکيد بر نتيجه کار و پيشرفت هدفمند امور و اعمال نظارت‌هاي موثر.
مهارت‌هاي ارتباطي: توانايي ارتباط گفتاري و شنود موثر، توانايي نگارش شفاف و ساختار‌مند و ايجاد و گسترش کانال‌هاي ارتباطي.
شخصيت: اعتماد به نفس و آگاهي از نقاط قوت، ضعف و پشتکار خود، وظيفه شناسي، مسئوليت‌پذيري و پايداري.
اخلاق حرفه اي: صداقت و درستي، تعهد به ارزش ها و مصالح سازمان و نيازهاي ذينفعان، عدالت‌جويي و کمال‌جويي حرفه اي.
شم تجاري: درک و تحليل روندهاي محيطي و شرايط سازمان، درک پويايي سود و نحوه مديريت آن، درک بازار و شرايط رقابتي.
رهبري: توانايي طراحي و ايجاد تغيير و تحول، هوشياري نسبت به توسعه پايگاه قدرت، ايجاد انسجام در سازمان و رفتارهاي الگوبخش براي ديگران.