تسلا پرداز

پيشگام در ايران و خوشنام در منطقه

ماموریت شرکت


فراهم آوردن راه حلها و خدمات قابل ارائه برای بانکها, موسسات مالی , سازمانهای دولتی و بخشهای تجاری و صنعتی کاملا" منطبق بر آخرين فناوری روز و استانداردهای تجاری.
بهره گيری از تخصص های گوناگون در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در بالاترين سطح و به طور همزمان انتقال فناوری و دانش روز به اين متخصصين .
ارائه راهکارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت بهبود اثربخشی و کارایی کسب و کار مشتریان .
به روزآوری مداوم دانش و مهارت کارمندان جهت ارائه خدمات مطلوب به مشتریان .
فراهم آوردن راهکارهای سریع و بهینه دسترسی به فناوری اطلاعات .
پایش و بهبود مداوم عملکرد خود جهت ارائه خدمات استاندارد و قابل رقابت با همکاران حاضر در صنعت.

 

چشم انداز شرکت

رهبری و هدايت بازار صنعت فناوری اطلاعات بويژه دربخش مشاوره، طراحی, توسعه و خدمات پشتيبانی وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی، بانکها, موسسات مالی و بخشهای مختلف تجاری و صنعتی .

"ما می خواهيم با نگاهی وسيعتر ، آنچه را ببينيم که ديگران نمی توانند ببينند."