تسلا پرداز

پیشرو در فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور

اتاق فکر

سيستم اتاق فكر به منظور رشد خلاقيت، نوآوري و توليد فكر طراحي شده است. هدف از اين برنامه جلب مشاركت و هم فكري كاركنان براي طرح موضوعات، ارائه ديدگاه هاي مختلف، اخذ نظرات تكميلي و استخراج ايده هاي برتر براي كمك به امر تصميم گيري است.

در هر فرآيند توليد فكر چهار گام زير طي مي شود:
شناسايي و طرح موضوعات براي توليد ايده
طرح ايده هاي كاركنان در مورد موضوع معين
اخذ نظرات كاركنان در مورد ايده هاي مطرح شده
امتياز دهي به ايده هاي كاركنان

برخي ويژگي هاي برنامه به قرار زير است:
دريافت ايده ها بر مبناي موضوعات معين خواهد بود. طرح موضوعات معين موجب خواهد شد كه افراد توجه خود را به موضوعات مورد نظر معطوف نموده و از طرح نظرات پراكنده و بدون هدف جلوگيري شود.
هر يك از موضوعات به دامنه ي معيني تعلق داشته و هر دامنه هم از اعضاي ثابتي بعنوان عضو دامنه تشكيل مي شود. يك دامنه مي تواند يك واحد شركت، بخشي از واحد، يگ كارگروه معين، چند واحد يا كل شركت باشد.
در مورد اغلب موضوعات كاربران خارج از دامنة تعيين شده هم مي توانند بعنوان عضو آزاد نظر بدهند.
فرآيند ارائة موضوع، طرح ديدگاه ها، ارائة نظرات و ... بنحوي طراحي شده كه اسامي كاربران در سيستم محفوظ باقي مانده و هر نوع رهگيري صرفا بر مبناي شمارة شناسايي سيستمي امكان پذير گردد.
در عين حال لازم است نحوة ارائة ديدگاه ها (ايده ها) و نظرات با ضوابط دستورالعمل حاضر مطابقت داشته باشد. براي اين منظور مسئول سيستم اتاق فكر بعنوان مدير سيستم نظارت لازم را بعمل خواهد آورد. نظارت ياد شده بدون اطلاع از اسامي افراد صورت مي گيرد.
فرآيند كار بصورتي ديده شده كه پس از طرح ايده ها و تبادل نظر در مورد آنها و نهايتا انجام امتيازدهي، بتوان ايده هاي برتر را شناسايي نمود.