تسلا پرداز

پیشرو در خدمات کسب و کار

مسئولیت اجتماعی شرکت ها

امروزه مسئولیت اجتماعی شرکت مفهومی وسیع‌تر از فعالیت‌های گذشته دارد. به طور اعم، به مجموعه فعالیت‌هایی گفته می‌شود که صاحبان سرمایه و بنگاه‌های اقتصادی به صورت داوطلبانه، به عنوان یک عضو مؤثر و مفید در جامعه، انجام می‌دهند. یعنی در واقع مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان بایستی در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهدو یکی از وظایف و تعهدات سازمان در جهت منتفع ساختن جامعه است، به نحوی که هدف اولیه سازمان یعنی حداکثر کردن سود را صورتی متعالی ببخشد .

به عبارت جامع تر، مسئولیت‌های اجتماعی سازمان‌ها عبارتند از الزام به پاسخگویی و ارضای توقعات گروه‌های ذینفع خارجی اعم از مشتریان، تأمین‌کنندگان، توزیع‌کنندگان، پاسداران محیط زیست و اهالی محل فعالیت واحد تولیدی/ خدماتی، با حفظ منافع گروه‌های ذینفع داخلی اعم از مالکان یا سهامداران و کارکنان واحد . در طیف گروه‌های ذینفع در بنگاه‌ها، این گروه‌ها وجود دارند: مالکان یا سهامداران، مدیران، کارکنان، مشتریان یا مصرف‌کنندگان، تأمین‌کنندگان، توزیع‌کنندگان، دستگاه‌های ناظر بر حسن اجرای قوانین، سازمان‌های پاسدار محیط زیست، مردم محل فعالیت‌ سازمان، دولت، رقبا، بانک‌ها و موسسه‌های مالی، رسانه‌ها، جامعه علمی .

برای هر بنگاه چهار دسته مسئولیت اجتماعی متصور شده است:
نیازهای اقتصادی
رعایت قوانین و مقررات عمومی
رعایت اخلاق کسب و کار
مسئولیت های بشر دوستانه

در مورد اول بنگاه‌ها موظفند نیازهای اقتصادی جامعه را برآورند و کالاها و خدمات مورد نیاز آن را تأمین کنند و انواع گروه‌های مردم را از فرآیند کار بهره‌مند سازند . در مورد دوم آن‌ها وظیفه دارند به بهداشت و ایمنی کارکنان و مصرف‌کنندگان خود توجه کنند. محیط زیست را نیالایند، از معاملات درون سازمانی بپرهیزند، دنبال انحصار نروند و مرتکب تبعیض نشوند (تبعیض قومی، جنسیتی و .... )
سومین مولفه مسئولیت بنگاه، توجه به اخلاق کسب و کار است. در این قلمرو، اصولی چون صداقت، انصاف و احترام جا دارد. چهارمین مولفه، مسئولیت‌های بشردوستانه است. تعبیر دیگر از این مولفه، "شهروند خوب " بودن است، یعنی مشارکت بنگاه در انواع فعالیت‌هایی که معضلات جامعه را کاهش دهد و کیفیت زندگانی آن را بهبود بخشد .

مزایای ناشی از به کارگیری مفهوم مسئولیت اجتماعی در سازمان:
بهبود تصویر سازمان در جامعه
افزایش ارزش نام تجاری
دسترسی بیشتر به منابع تامین مالی
محیط کار ایمن تر و بهداشتی تر
مدیریت ریسک و ساختار حاکمیتی قوی تر
کارکنان با انگیزه تر
وفاداری مشتری
افزایش اعتماد ذینفعان به سازمان

ﮔﺎم ﻫﺎي ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺷﺮﮐﺖ:
ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﯿﯿﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ، ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎ و روﺷﻬﺎي ﮐﺎر و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﺷﺮح ﻓﻌﺎﯾﺘﻬﺎ ﺣﺴﺐ اوﻟﻮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﮔﺎم ﻫﺎي ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ روﯾﮑﺮد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ دﻧﺒﺎل ﺷﻮد ، ارزش آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ، ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ، ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ، رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮي ﺷﺮﮐﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﯾﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻋﻤﻠﯿﺎت اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

روﯾﮑﺮد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ ﮐﻠﯽ در ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺎري ﮐﺮد :
ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ، ﮐﺎرﮐﻨﺎن ، ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ (ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع)
اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي دﻗﯿﻖ و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺑﺘﮑﺎرات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و زﻣﺎن
اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﺎﻣﻊ و ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ
اﯾﺠﺎد ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﯿﺎن روﯾﮑﺮد و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻫﺎ ، اﺳﺘﺮاﺗﮋي و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ.

ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺪام ﺳﻄﺢ را ﺑﺮاي ﺷﺮوع اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ، ﺑﺮاي ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺑﻪ ﯾﮏ اﺑﺰار ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ، ﭼﺮﺧﮥ «PDCA» اﺳﺖ. ( Plan-Do-Check-Act ﭼﺮﺧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ، اﺟﺮا ، ﺑﺮرﺳﯽ ، عمل) ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ. اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻌﻄﻒ و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﺮ 6 ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻠﯿﺪي اﺳﺘﻮار اﺳﺖ. ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ در ﻫﺮ ﺳﻄﺢ از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ 6 ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺘﯽ
تدوﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺘﯽ
تحقیق و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮاي ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺘﯽ
ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺰارش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﻬﺒﻮد