تسلا پرداز

پیشرو در خدمات کسب و کار

مديريت منابع انساني

اين دوره با هدف آشناسازي کارکنان شرکت با مفاهيم, تئوري‌ها, رويکردها و مباني اساسي مربوط به حوزه منابع انساني به منظور تقويت دانش علمي - کاربردي آنها و همچنين افزايش قدرت تجزيه و تحليل و درک مسائل مربوط به مديريت منابع انساني با توجه به پشتوانه‌هاي نظري در اين حوزه و با عنايت به موضوعات مطروحه در اين حوزه طراحي گرديده است.

مدت زمان دوره: 32 ساعت
مخاطبين دوره: کارکنان و مدیران
مدرس : عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران جناب آقای دکتر عباس نرگسیان (رزومه)

اهداف رفتاري:

انتظار مي‌رود که کارکنان با مسائل مختلف مربوط به حوزه منابع انساني که ذيلاً به آنها اشاره مي‌گردد, آشنا گرديده و مهارتهاي لازم را در تحليل اين مسائل با توجه به ريشه‌يابي و ارائه راهکارهاي علمي و دانش کاربردي با عنايت به تئوري‌هاي مربوطه به دست آورند.
کلياتي در مورد مفاهيم اساسي مديريت منابع انساني
منابع انساني به عنوان مزيت رقابتي
مديريت منابع انساني استراتژيک
تدوين استراتژي هاي مديريت منابع انساني
تجزيه و تحليل مشاغل
تجزيه و تحليل و طبقه بندي مشاغل با رويکرد Onet
برنامه ريزي نيروي انساني
جذب و استخدام: کارمنديابي، انتخاب و آزمون و مصاحبه
جامعه پذيري و توجيه کارکنان
آموزش و توسعه منابع انساني
مديريت و ارزيابي عملکرد کارکنان
جبران خدمات کارکنان
نظريه هاي حقوق و دستمزد
برنامه هاي پرداخت انگيزشي
مباحث مربوط به ايمني و رفاه کارکنان
اقدامات انضباطي کارکنان