تسلا پرداز

پیشرو در فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور

سيستم مديريت امور حقوقي و قراردادها

سيستم جامع مديريت مستندات و فعاليتهاي امور حقوقي و قراردادها امكاني براي ثبت اطلاعات كاركرد توسط پرسنل و بازبيني آن توسط مدير واحد را فراهم مي نمايد. تا كاربران ضمن برخورداري از امكانات الكترونيكي براي ورود و ثبت اطلاعات كاركرد خود، بتوانند در مواقع لزوم و به منظور انجام پيگيري‌هاي لازم، بازيابي و بازبيني كاركردها را انجام دهند.

با تامين اين نيازمندي از ثبت اطلاعات كاركرد دستي توسط پرسنل جلوگيري مي‌شود و به اين ترتيب مقدمه‌اي بر تكميل بانك اطلاعات مربوط به كاركردهاي واحد امور حقوقي و قراردادها، فراهم خواهد شد. همچنين به اين ترتيب امكان برقراري ارتباط هر ركورد اطلاعاتي با نامه‌ها و مدارك سيستم مديريت مكاتبات و آرشيو مركزي شركت، فراهم خواهد شد. همچنين كاركنان در بازبيني كاركرد خود، نسبت به اظهار نظر مديريت مربوطه بر روي هر يك از كاركردها و يا توضيحات احتمالي درج شده توسط مديريت، مطلع خواهند شد.

مديران واحد امور حقوقي و قراردادها مي توانند، اطلاعات كاركرد پرسنل خود را بازبيني و تاييد نمايند. با استفاده از اين امكان مديريت مي‌تواند نقطه نظرات خود را بر روي هر يك از ركوردهاي اطلاعاتي كه توسط كاربران وارد شده‌ است، درج نمايد و در استفاده‌هاي آتي در زمان نياز به موضوع خاصي بتواند، به آساني موضوع مربوطه را جستجو نمايد.

مديران به راحتي امكان اظهار نظر بر روي كاركردها و سوابق اجرايي پرسنل خود را خواهند داشت و نگراني در زمينه ثبت و بازيابي فرم‌هاي كاغذي كه قبلاً مورد استفاده قرار مي‌گرفت، از بين خواهد رفت.

برخی امکانات سيستم جامع مديريت مستندات و فعاليتهاي امور حقوقي و قراردادها :
ورود اطلاعات پايه
تعريف موضوع فعاليتها
تعريف دسته بنديهای موضوعي
تعريف كليدواژه‌ها
ثبت و ویرایش اطلاعات كاركرد
ثبت و ویرایش گزارشهای كاركرد
ثبت و ارسال نامه ها
ثبت اطلاعات بانك دانش
تعريف و مشاهده مدارك آرشيوي
بازنگري كاركرد/ كنترل كاركرد
مشاهده كاركرد هاي جاري پرسنل
گزارش كاركرد به تفكيك نوع فعاليت ها و موضوع ها
گزارش فعاليتهاي يك پروژه يا قرارداد
گزارش كاركرد
ارتباط كاركرد