تسلا پرداز

پیشرو در خدمات کسب و کار

مديريت عملکرد

اين دوره با هدف آشناسازي کارکنان شرکت با مفاهيم, تئوري‌ها, رويکردها و مباني اساسي مربوط به حوزه مدیریت عملکرد به منظور تقويت دانش علمي - کاربردي آنها و همچنين افزايش قدرت تجزيه و تحليل و درک مسائل مربوط به این حوزه با توجه به پشتوانه‌هاي نظري در اين حوزه و با عنايت به موضوعات مطروحه در اين حوزه طراحي گرديده است.

مدت زمان دوره: 20 ساعت
مخاطبين دوره: کارکنان و مدیران
مدرس : عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران جناب آقای دکتر عباس نرگسیان (رزومه)

اهداف رفتاري:

انتظار مي‌رود که کارکنان با مسائل مختلف مربوط به حوزه مدیریت عملکرد که ذيلاً به آنها اشاره مي‌گردد, آشنا گرديده و مهارتهاي لازم را در تحليل اين مسائل با توجه به ريشه‌يابي و ارائه راهکارهاي علمي و دانش کاربردي با عنايت به تئوري‌هاي مربوطه به دست آورند:
آشنايي با مفاهيم ارزيابي عملكرد سازماني و ابزار هاي موجود بين المللي
آشنايي با مفاهيمي چون محور هاي كليدي و محور هاي فرعي ارزيابي
مهارت در تدوين طرح ارزيابي مبتني بر شاخصهاي عمومي و استراتژيك براي شركت
مهارت در تدوين اظهارنامه ارزيابي عملكرد سازماني كل شركت و واحدهاي تابعه
مهارت در ارزيابي اظهارنامه براساس آموزش هاي ارائه شده
توانايي استخراج نقاط قوت و نواحي بهبود و استخراج امتياز
تمرين عملي در كارگاه آموزشي جهت استخراج امتيازات و تعيين امتياز نهايي شركت فرضي
مهارت علمي و عملي در تدوين و اجراي مدل ارزيابي استراتژيك عملكرد سازماني